OPIS WSI I OKOLICY

WIEŚ ROBY

OPIS WSI ROBY - TROSZKĘ HISTORII

W odległości 7 km na północny wschód od Trzebiatowa położona jest wieś Roby. Pierwotnie była to wieś o układzie owalnicy, która z czasem, ze względu na sukcesywne dobudowywanie zagród po obu stronach drogi przekształciła się w ulicówkę. W pobliżu miejscowości rozciągają się rozległe obszary bagienne.

Po raz pierwszy nazwa miejscowości Roby (curie in Robe) została użyta w dokumentach pochodzących z 1328 roku. Według polskich badaczy ta słowiańska nazwa rodowa wywodzi się od nazwy osobowej Rob (robić). Natomiast w literaturze niemieckiej nazwa wsi Robe lub Roebe, pochodzi od wyrazu rów (Graben). Lubinus na Wielkiej Mapie Księstwa Pomorskiego w odniesieniu do wsi Roby używa nazwy Robe. Obowiązywała ona do 1945 roku. W 1935 roku na terenie wsi odkryto ciekawe relikty z przeszłości - charakterystyczny dla kultury łużyckiej cmentarz całopalny oraz pozostałości po osadzie wczesnośredniowiecznej.

W latach 1328-1329 wieś stanowiła własność klasztoru norbertanów z Białoboków. Pod koniec grudnia 1329 roku niejaki Ludolf Webel, mieszczanin kołobrzeski, odkupił ją od zakonników za sumę 340 marek. Najprawdopodobniej już w XV wieku we wsi zbudowano kościół. W 1628 roku wieś stanowiła własność książęcą, podlegając pod zarząd Trzebiatowa. Wiadomo, że tym okresie we wsi istniała karczma. W 1619 roku księżna Zofia Holsztyńska, wdowa po księciu Filipie II, bogato wyposażyła wnętrze lokalnej świątyni sponsorując emporę, ambonę, ławy, chrzcielnicę oraz ołtarz. Z kolei w latach 40. XVIII wieku dobudowano do kościoła drewnianą wieżę krytą wysmukłym, stożkowym hełmem. Niestety 27 listopada 1761 roku do wsi przybył 700- osobowy, niszczycielski oddział dragonów i kozaków, który doszczętnie splądrował wieś.

Ponowny rozwój wsi przypada na początek XIX wieku, kiedy to we wsi postawiono wiatrak, szkołę, kuźnię i cegielnię. Około 1870 roku Roby liczyły aż 840 mieszkańców. W 1903 r. wybudowano drogę łączącą wieśz Gorzysławiem a 30 czerwca 1912 roku oddano do użytku odcinek linii kolei wąskotorowej Trzebiatów – Mrzeżyno, przebiegający niedaleko wsi.

Do dnia dzisiejszego w Robach zachowały się: kościół, pastorówka oraz XIX – wieczny mur ceglany cmentarza wraz z bramą wejściową. W obrębie dawnego cmentarza przykościelnego znajduje się kilka nagrobków. Zniszczeniu uległ natomiast pomnik ku czci poległych w I wojnie światowej. W 2002 roku, nieopodal kościoła postawiono nową tablicę upamiętniającą dawnych mieszkańców. Niestety nie ma też już śladu po drewnianych nagrobnych licach, z których najstarsze pochodziło z 1860 roku. Nie zachowały się także czworoboczne zagrody. Na terenie miejscowości utworzono w 2007 roku florystyczny rezerwat przyrody Roby.

MRZEŻYNO

OPIS MRZEŻYNA

  • Mrzeżyno to nadmorska miejscowość wypoczynkowa i kąpielisko morskie ,położone jest nad Bałtykiem u ujścia Regi, na Wybrzeżu Trzebiatowskim, w odległości 95 kilometrów (52 mil morskich) od Bornholmu.
  • Miejscowość znajduje się w Trzebiatowsko-Kołobrzeskim Pasie Nadmorskim, będącym specjalnym obszarem ochrony objętym programem Natura 2000, co stwarza zdrowy mikroklimat. Piękna piaszczysta i czysta plaża w Mrzeżynie, z pasem sosnowego lasu zadowoli każdego, kto chce odpocząć z dala od miejskiego zgiełku.
  • Mrzeżyno jako jedna z nielicznych plaż w Polsce posiada „błękitną flagę”, symbol świadczący o wysokim poziomie plaży, najwyższej jakości wody oraz najwyższym stopniu bezpieczeństwa (duża ilość dobrze wyszkolonych ratowników).
  • Mrzeżyno to miejscowość wczasowa i port rybacki 12 km na zachód od Kołobrzegu, przy ujściu rzeki Regi. Położenie Mrzeżyna sprawia, że jest to prawdziwy raj dla wędkarzy. Oddzielone od morza szeroką, piękną plażą i pasem wydm porośniętych sosnami. Występuje tu mikroklimat morski, charakteryzujący się małymi wahaniami temperatury i dużą zawartością jodu.
  • Miejscowość czerpie wodę ze źródeł głębinowych.
  • Występuje tu swoisty mikroklimat charakteryzujący się znaczną zawartością soli morskiej i jodu, które tworząc tzw. aerosole, działają leczniczo na drogi oddechowe i dolegliwości układu krążenia i korzystnie wpływają na samopoczucie w ciągu całego roku.
  • Panują tu wspaniałe warunki dla miłośników wycieczek rowerowych, a do zwiedzania zachęcają ciekawe pobliskie atrakcje turystyczne takie jak: Kołobrzeg z zabytkami architektury, muzeami, portem morskim, wycieczkami statkiem w morze i na Bornholm (Dania), Trzebiatów jako jedno z najstarszych miasteczek w Polsce.
  • Doskonała baza wypadowa do najciekawszych miejsc wybrzeża zachodniego: Kołobrzeg z atrakcjami turystycznymi i kulturalnymi, ruiny kościoła na urwisku morskim w Trzęsaczu, Kamień Pomorski z pamiątkami architektury z dawnych lat, Woliński Park Narodowy, Międzyzdroje z promenadą gwiazd, Świnoujście z latarnią morską i portem promowym .

TRZEBIATÓW

OPIS TRZEBIATOWA

Gmina Trzebiatów to gmina miejsko-wiejska położona w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim. Pod względem fizyczno-geograficznym gmina Trzebiatów położona jest na obszarze prowincji zwanej Niżem Środkowoeuropejskim,w podprowincji Pobrzeże Południowobałtyckie, w obrębie makroregionu Pobrzeże Szczecińskie. Część północna gminy należy do mezoregionu Wybrzeże Trzebiatowskie, a pozostałą, większą część obszaru gminy obejmuje mezoregion Równina Gryficka. Jej siedziba znajduje się w mieście Trzebiatów. Jest jedną z największych gmin nadmorskich w Polsce, choć w jej granicach znajdują się tylko dwie miejscowości położone bezpośrednio nad morzem. Od zachodu graniczy z gminą Rewal i Karnice, od południa z Gryficami i Brojcami, od wschodu z gminą Siemyśl i gminą Kołobrzeg. Powierzchnia gminy Trzebiatów wynosi 225,14 km², co stanowi 22,13% powierzchni powiatu.

Gminę zamieszkuje 27,5% ludności powiatu gryfickiego, najwięcej w mieście Trzebiatów – 16 671 osób. Gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi 74 osoby. Na 100 mężczyzn przypada 98 kobiet. Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym to 51,3 osoby. przyrost naturalny wynosi -0,5000/1000 ludności, a saldo migracji (osoby) -4,3189/1000 ludności.

Nad Bałtykiem w granicach gminy rozciąga się pas wybrzeża morskiego z rozległymi plażami. Brzeg morski na całym odcinku należy do brzegu wydmowego. Wysokości wydm dochodzi do 30 metrów n.p.m. Od pasa plaży oddziela je wał wydmy przedniej. Układ hydrologiczny gminy Trzebiatów tworzą wody powierzchniowe i podziemne. Wskaźnik jeziorności w gminie Trzebiatów zawiera się w przedziale od 1 do 2,99%. Jezioro Resko Przymorskie jest płytkim (ok. 2,5 m. głębokości) jeziorem przybrzeżnym oddzielonym od morza wąskim pasem mierzei nadbudowanym przez wał wydmowy. Duży udział w wodach powierzchniowych mają przepływające przez gminę rzeki. Największą z nich jest Rega wraz z licznymi drobnymi dopływami i kanałami melioracyjnymi, która uchodzi do morza w Mrzeżynie sztucznym kanałem przekopanym w roku 1456. Dawniej uchodziła do jeziora Resko Przymorskie, a pozostałością dawnego koryta jest Stara Rega. Położenie gminy Trzebiatów na terenie dwóch krain klimatycznych /Pobrzeża Kołobrzeskiego i Krainy Gryficko-Nowogardzkiej/ ma swoje bezpośrednie konsekwencje klimatyczne. W gminie Trzebiatów rozpoznano szereg wybitnie wartościowych obiektów florystycznych. Należą do nich fragmenty lasów, łąk, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, torfowiska, aleje, starodrzewy, grupy drzew, drzewa pomnikowe i stanowiska rzadkich i chronionych roślin. Zaproponowano dla nich różne kategorie ochronne. Na terenie gminy Trzebiatów stwierdzono występowanie 89 gatunków chronionych, zagrożonych i rzadkich roślin naczyniowych i 2 gatunki chronionych grzybów wieloowocnikowych. Lasy zajmują 13,86% powierzchni, a użytki rolne 66,9%. Strefa nadmorska znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 (specjalny obszar ochrony siedlisk) o nazwie Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski oraz obszar specjalnej ochrony ptaków "Wybrzeże Trzebiatowskie". Na terenie gminy znajduje się rezerwat przyrody Roby oraz rezerwat Nadmorski bór bażynowy w Mrzeżynie. Obszary objęte ochroną w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 zajmują znaczną część gminy. Obejmują one Specjalne obszary ochrony siedlisk: Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski o powierzchni 17 468,79 ha oraz specjalny obszar ochrony ptaków Ostoja na Zatoce Pomorskiej dawniej Zatoka Pomorska obszar o powierzchni 243132,7 ha, Wybrzeże Trzebiatowskie zajmujące 31 757,6 ha oraz Dorzecze Regi o powierzchni całkowitej 14827,8 ha.

Ruch samochodowy skupia się na trzech drogach wojewódzkich biegnących przez gminę: 102 z Rewala, 103 z Trzebiatowa oraz 109 z Mrzeżyna. W okresie letnim zwiększa się natężenie ruchu na drogach pasa nadmorskiego, a regionalni przewoźnicy zwiększają liczbę linii łączących miejscowości nadmorskie z Trzebiatowem i Kołobrzegiem. W gminie czynna jest stacja kolejowa Trzebiatów oraz dwa przystanki osobowe Bieczyno Pomorskie, Gąbin. Przebiega przez nie linia kolejowa Koszalin – Goleniów, na której jeżdżą szynobusy na trasie Szczecin Główny – Kołobrzeg.

Trzebiatów jest miastem historii związanej z dziejami Pomorza Zachodniego i Polski. Samo miasto należy do wyjątków, z zachowaną do dziś unikalną zabudową i szachownicowym układem ulic na Starym Mieście i jako takie jest objęte od 1996r. specjalnym programem rządowym "Ratowanie miasteczek historycznych" ( jako jedno z 7 miast w Polsce ), który ma na celu zachowanie tych bezcennych dóbr kultury. Miasto stanowi lokalny ośrodek kulturalny. Głównym organizatorem życia kulturalnego w mieście jest Trzebiatowski Ośrodek Kultury, który przygotowuje szereg imprez i wydarzeń kulturalnych o regionalnym znaczeniu dla gminy Trzebiatów oraz dla turystów, którzy w czasie sezonu odwiedzają miasto. Siedzibą TOK jest zabytkowy Pałac nad Młynówką, w którym mieści się Izba Regionalna, Galeria Lyonela Feiningera i Biblioteka Publiczna. Drugą instytucją kulturalną w mieście jest Klub Wojskowy przy jednostce wojskowej. Klub ma Bibliotekę Garnizonową o księgozbiorze 24 tys. woluminów.

Głównymi walorami turystycznymi gminy są: położenie nad morzem i piaszczyste plaże, klimat nadmorski, bory bażynowe, możliwość wędkowania, przepływająca przez gminę rzeka Rega i jej ujście, liczne zabytki Trzebiatowa, a także nadmorskie miejscowości letniskowe Mrzeżyno i Rogowo. Ponadto w 5 mniejszych wsiach znajdują się zabytkowe kościoły. Większość szlaków rowerowych przebiega po drogach samochodowych. Aktualnie w gminie istnieją dwie ścieżki rowerowe Trzebiatów-Nowielice oraz Mrzeżyno-Rogowo. Gmina dysponuje 4720 miejscami noclegowymi jest, w roku 2013 zanotowano korzystających z noclegów 34729 osób, w tym 2166 turystów zagranicznych.

Miasto dysponuje dwoma placówkami przedszkolnymi, które wspólne tworzą jedno przedszkole publiczne. Na terenie Gminy działają dwa gimnazja: w Trzebiatowie i Mrzeżynie, oraz trzy szkoły podstawowe. W Trzebiatowie mieści się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych obejmujący: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum zawodowe, zasadnicza szkołę zawodową oraz uzupełniające liceum ogólnokształcące. Drugą placówką oświatową na poziomie ponadgimnazjalnym jest Centrum Kształcenia Zawodowego należące do WZDZ w Szczecinie.

Infrastruktura służby zdrowia jest skupiona w Trzebiatowie, gdzie znajduje się przychodnia rejonowa, a także kilka zakładów opieki zdrowotnej. W Mrzeżynie znajduje się przychodnia 117 Szpitala Wojskowego z Kołobrzegu. W Trzebiatowie czynne są 3 apteki, a w Mrzeżynie punkt apteczny. Na terenie gminy działa pogotowie ratunkowe, którego placówka mieści się w Trzebiatowie. Gmina ma dogodne połączenie drogowe ze szpitalami wojewódzkimi w Gryficach i Kołobrzeg. W Jarominie (osiedle Trzebiatowa) znajduje się gminny dom pomocy społecznej, którego głównymi zadaniami są udzielenie schronienia, posiłku, odzieży, świadczeń rodzinnych, zasiłków dla osób potrzebujących oraz usługi opiekuńcze.

Gmina Trzebiatów wchodzi w skład powiatu gryfickiego, w którym przeważa funkcja rolnicza wraz z funkcją turystyczno-wypoczynkową rozwiniętą w wąskim pasie przyległym bezpośrednio do wybrzeża. Największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (29,2%) oraz zakwaterowanie i gastronomia (13,5%). Okres letni cechuje wzmożona liczba turystów zwłaszcza w Mrzeżynie i Rogowie, co istotnie wpływa na gospodarkę gminy. Głównym środkiem utrzymania na obszarach wiejskich jest rolnictwo. Ogółem powierzchnia użytków rolnych zajmowała 15065 ha tj. 66,82% obszaru gminy. Dodatkową gałęzią gospodarki jest także rybołówstwo, skupione wokół portu w Mrzeżynie. W Trzebiatowie mieści się zakład produkujący wanny oraz łodzie motorowodne. Pod miastem znajduje się niewielki zakład przetwórstwa drzewnego. We Włodarce mieści się zakład wytwarzający produkty do fizykoterapii z borowiny i parafiny. W Mirosławicach znajduje się część zakładu elektryczno-metalowego produkująca spawane konstrukcje stalowe i aluminiowe. W 2012 roku pracujących mieszkańców gminy było 1938, a w powiatowym urzędzie pracy zarejestrowanych było 1201 bezrobotnych mieszkańców gminy Trzebiatów, z czego 55,8% stanowią kobiety. Usługi finansowe na obszarze gminy prowadzone są przez 5 banków. Większość banków zlokalizowanych wokół trzebiatowskiego rynku. Wyjątek stanowi filia banku spółdzielczego oraz placówka pocztowa w Mrzeżynie.